Media Kit

More coming soon!

This page will house links to download various media resources such as logos and photos to use for your dojo sites or other JKR related media.

Videos:

  • Yudanshakai Video Blog
  • Ryobu-Kai Kata Video Trailer with Sensei Mina Yamazaki
  • Spanish TV Interview with Sensei Kiyoshi Yamazaki
  • 2010 Venezuela TV Promo with Sensei Kiyoshi Yamazaki
John Paul GonzalezMedia Kit